2004-09-30
Zamówienia publiczne / Przetarg niograniczony na zakup kostki brukowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.       Zamawiający:

      GMINA  SZCZUROWA

       Adres:  Urząd Gminy, ul. Lwowska 2,   32-820 Szczurowa   

2.       Tryb zamówienia: 

       PRZETARG  NIEOGRANICZONY

3.       Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie

      w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.

4.       Opis przedmiotu zamówienia:

         ZAKUP  KOSTKI  BRUKOWEJ

          Kod  CPV  288131009 – 5

          ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

5.       Termin wykonania zamówienia – dwa tygodnie od podpisania umowy.

6.       Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ

7.       Informacja dot. wadium:

          Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

8.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

         CENA – 100%

9.       Miejsce i termin składania ofert:

         Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2

         Pok. Nr 20 sekretariat

         W terminie do 14.10.2004r. godz. 9.00

10.   Termin związania ofertą:

      30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Szczurowa - 2004-10-28

 

 

UG Szczurowa