2004-09-23
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony na roboty wykończeniowe i instalacyjne Posterunku Policji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.       Zamawiający:

      GMINA  SZCZUROWA

Adres:  Urząd Gminy , ul. Lwowska 2 , 32-820 Szczurowa

2.       Tryb zamówienia: 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

3.       Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać  w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu za kwotę 100,00 zł netto

4.       Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty instalacyjne i wykończeniowe  posterunku policji w Szczurowej

KOD   CPV    45216111-5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

5.       ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

6.       Termin wykonania zamówienia – jeden miesiąc od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.

7.       Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ

8.       Informacja dot. wadium:

Wadium w kwocie 1.600,00/ jeden tysiąc sześćset zł/ należy wnieść w formie i terminie określonym w SIWZ

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA – 100%

10.   Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 20 - sekretariat

W terminie do 10.11.2004r. godz. 9.00

11.   Termin związania ofertą:

       60 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Szczurowa - 2004-09-17

UG Szczurowa