2011-05-24
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa sieci wodociągowej

Szczurowa: Odbudowa sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy wodociągowych w miejscowości Szczurowa ul. Lwowska i ul. Wołoszyn - Gmina Szczurowa 
Numer ogłoszenia: 126866 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy wodociągowych w miejscowości Szczurowa ul. Lwowska i ul. Wołoszyn - Gmina Szczurowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej z rur Ø 110mm i 160 mm PE-HD oraz przepinkę 79 szt. przyłączy wodociągowych z rur Ø 32 - 40 mm PE. Długość sieci wodociągowej wynosi 2 906 m, długość przyłączy 1 020 m. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty towarzyszące w tym dokumentacje geodezji powykonawczej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.34.00.00-2, 45.11.27.00-2, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19.000,00 zł /dziewiętnaście tysięcy złotych/

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz winien zawierać conajmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł /jeden milion zł/ polegająceą na wykonaniu sieci i przyłączy (w dowolnych proporcjach) wodociągowych lub kanalizacyjnych - w oparciu o zał. nr 2 do formularza ofertowego lub zawierać informacje określone w tym załączniku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykaz winien zawierać conajmniej kierownika budowy w branży wodociągowej, oraz 40 pracowników fizycznych - winien być sporządzony w oparciu o zał. nr 1 do formularza ofertowego lub zawierać informacje określone w tym załączniku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  kosztorys ofertowy, formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień  umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły dotyczyć i nastąpić w przypadku: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) w związku z rozliczeniem kosztorysowym, zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową ujętych w kosztorysie. 4) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji lub na zmianę sposobu wykonania zamówienia - zmianie ulega odpowiednio termin lub sposób wykonania zamówienia. 5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6) zmniejszenie zakresu umowy podyktowane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 7) przesunięcia terminu realizacji zamówienia na okres dłuższy niż do 10.12.2011 w przypadku pozyskania środków lub możliwości zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w okresie dłuższym lub przekraczającym rok budżetowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Dokumenty do pobrania


 O D P O W I E D ¬    N A   Z A P Y T A N I E   W Y K O N A C Y

UG.I- ZP.2710.6.2011                                                                    Szczurowa – 2011-06-06

Dot. Zapytania wykonawcy.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Odbudowa sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy wodociągowych w miejscowości  Szczurowa, ul. Lwowska i ul. Wołoszyn  - Gmina Szczurowa, Wykonawca  zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem:

1. Proszę o określenie, czy zasuwy Hawle nr kat. 4050E2 do zgrzewania z króćcami PE DN 100 i PE DN 150 można zastąpić miękko uszczelnionymi kołnierzowymi np.. Jafar nr kat. 2002 wraz z przejściami systemowymi rurowo-kołnirzowymi dla rur PE np. Jafar nr kat. 9103 lub  tulejami PE wraz z kołnierzami stalowymi ocynkowanymi ?

2. Czy do połączenia przyłączy domowych z siecią wodociągową dopuszcza się zastosowanie  nawiertak do rur PE np. Jafar nr kat. 3250 wraz z obudową teleskopową Jafar nr  kat. 9011 ?

3. Czy jako zamiennik  hydrantu nadziemnego o typ H DN 80 mm Hawle nr kat. 5140H$B dopuszcza się zastosowanie hydrantu  nadziemnego DN 80 mm Jafar nr kat. 8855 z kolumną z nierdzewnej rury stalowej ?

4. Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót połączenia rur PE-HD PE 100 SDR17 Należy  wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych. Czy dopuszcza się wykonanie  połączeń rur w technologii zgrzewania doczołowego ?

5. Przedmiarze brak jest pozycji oznakowania trasy wodociągu za pomocą taśmy  z wkładką metalową, ułożonej nad rurociągiem. Bardzo proszę  o wyjaśnienie, czy taki sposób oznakowania trasy  wodociągu jest konieczny, a jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

OdpowiedĽ:

Ad 1 – 3
Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający dopuszcza zastosowanie  materiałów  o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji – rozdz. I pkt. 1, ppkt. 4 SIWZ.

Ad. 4
Połączenie rur PE HD wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych.

Ad.5
Nie zachodzi konieczność  zastosowania tego typu oznakowania

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Otrzymują:
--------------------
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.        portal Zamawiającego
3.        a/a.

U.G. Szczurowa, 24.05.2011r.