2011-05-24
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczurowa: Dobudowa garażu do istniejącego budynku domu strażaka w Górce 
Numer ogłoszenia: 125104 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa garażu do istniejącego budynku domu strażaka w Górce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje dobudowę garażu do istniejącego budynku OSP w Górce o wymiarach 5 x 10 m.

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.21.61.21-8, 45.11.12.00-0, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1, 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-0, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz winien zawierać conajmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 80.000,00 zł /osiemdziesiąt tysięcy zł/ polegającej na wykonaniu robót ogólnobudowlanych na obiektach kubaturowych - w oparciu o zał. nr 2 do formularza ofertowego lub zawierać informacje określone w tym załączniku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykaz winien zawierać co najmniej 1 osobę - kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej oraz 1 osobę - kierownika robót w branży elektrycznej. - sporządzony w oparciu o zał. nr 1 do formularza ofertowego lub zawierać informacje określone w tym załączniku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają  określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  kosztorys ofertowy, formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień  umowy oraz określenie warunków zmian

2.Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) w związku z rozliczeniem kosztorysowym, zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową ujętych w kosztorysie. 4) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji lub na zmianę sposobu wykonania zamówienia - zmianie ulega odpowiednio termin lub sposób wykonania zamówienia. 5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6) zmniejszenie zakresu umowy podyktowane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 7) przesunięcia terminu realizacji zamówienia na okres dłuższy niż do 30.09.2011 w przypadku pozyskania środków lub możliwości zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w okresie dłuższym lub przekraczającym rok budżetowy 2011r.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania


UG.I- ZP.2710.7.2011                                                                    Szczurowa – 2011-06-02

Dot. Zapytania wykonawcy.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dobudowa garażu do istniejącego budynku domu strażaka w Górce, Wykonawca  zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem:

 1. W dokumentacji projektowej – zał. 5 do specyfikacji zaprojektowano cokół na elewacji z płytek  klinkierowych lub rezimaru. W zamieszczonym  przedmiarze robót – zał.6 brak jest  nakładów na wykonanie cokołu. Czy należy wycenić wykonanie cokołu, jeśli tak – to w jakiej technologii ? Proszę o podanie podstawy nakładu.
 2.  W dokumentacji projektowej – zał. 5 do specyfikacji zaprojektowano wykonanie opaski  oraz placu z kostki brukowej. W zamieszczonym przedmiarze robót  zał nr 6 brak jest nakładów na wykonanie opaski  oraz placu z kostki. Proszę o określenie czy zakres ten należy uwzględnić w wycenie, jeśli tak – to proszę o podanie podstawy wyceny.
 3. W dokumentacji projektowej – zał. 5 do specyfikacji na zestawieniu stolarki zaprojektowano drzwi zewnętrzne D1, jak również wewnętrzne D2  jako aluminiowe. W zamieszczonym przedmiarze robót – zał. 6 podano nakłady na 1 szt. drzwi aluminiowych – poz. 38 przedmiaru, oraz 1 szt. drzwi z PCV – poz. 39 przedmiaru – jakie rozwiązanie należy uwzględnić w wycenie ?
 4. Bardzo proszę o zamieszczenie zestawienie materiałów do przedmiaru robót.

OdpowiedĽ:

Ad. 1  Zamawiający zamieszcza jednolity kosztorys zawierający tą pozycję ( dodano rezimar) , który należy wycenić i dołączyć do oferty – przedmiar zawiera również zestawienie materiałów.

Ad. 2  Zakres nie będzie realizowany w ramach niniejszego zamówienia.

Ad. 3   Drzwi wycenić zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ.

W związku z  tym, iż przedmiar zawiera  dodatkowo tylko 1 pozycję, zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wyznaczonego  dla składania ofert.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Otrzymują:
--------------------
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.        portal Zamawiającego
3.        a/a.

przedmiar robót

U.G. Szczurowa, 23.05.2011r.