2011-05-20
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania

ZP-271.1.2011                                                                     Szczurowa - 2011-05-10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: zakup zestawu asenizacyjnego

W związku z przesłaniem  ogłoszenia o wynikach  niniejszego postępowania na niewłaściwy  adres e-mail jednego z Wykonawców, oraz pomyłkowo wpisaną nazwę Wykonawcy  w pkt. 1 tabeli streszczenia i porównania złożonych ofert, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej  ponownie przesyła tą informację, jednoczenie przesuwając termin podpisania umowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej  uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu

1.  Została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
AGROMA sp. z o.o. w Rzeszowie
Oddział Kraków
Ul. Powstańców 127
31-420 Kraków

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2011-05-26

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Władysławem Mądrzyk  – Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W postępowaniu odrzucono oferty następujących  Wykonawców:
a) Firma Handlowo-Usługowa  MASZROL
Kazimierz Gąsiorowski
Poręba Górna 107
32-340 Wolbrom

Uzasadnienie: Wykonawca pomimo oświadczenia, że  spełnia wszystkie warunki, zaoferował sprzęt nie zgodny z wymogami Zamawiającego:

- w odniesieniu do ciągnika:  niezgodny z wymogami  udĽwig podnośnika oraz wymiary   pojazdu,
- w odniesieniu do wozu asenizacyjnego – niezgodny z wymiarami rozstaw kół oraz masa  własna.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

b) AGRO SPED Jarosław GwóĽdĽ
Ul. 11  listopada
32-130 Koszyce

Uzasadnienie: Wykonawca pomimo oświadczenia, że  spełnia wszystkie warunki, zaoferował sprzęt nie zgodny z wymogami Zamawiającego:

- w odniesieniu do ciągnika:  niezgodne z wymogami  wymiary pojazdu,
- w odniesieniu do wozu asenizacyjnego – niezgodny z wymiarami rozstaw kół oraz masa  własna

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

5. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
AGROMA sp. z o.o.
w Rzeszowie/Oddział Kraków
Ul. Powstańców 127
31-420 Kraków

146.247,00

 

100

2.

FHU TRAKTOR SERWIS
Marek Krajewski
Stara Wieś 360
34-600 Limanowa

149.461,00

97,84

Z poważaniem

Władysław Mądrzyk
Kierownik ZGKIM

Otrzymują:

1.      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.      portal: www.szczurowa.pl
3.      tablica ogłoszeń zamawiającego.
4.      a/a.

20.05.2011r., ZGKiM Szczurowa