2004-09-09
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony - termomodernizacja Domu Ludowego w Woli Przemykowskiej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.     Zamawiający:

GMINA  SZCZUROWA

Adres:  Urząd Gminy , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

2.     Tryb zamówienia: 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

3.     Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

TERMOMODERNIZACJA  DOMU  LUDOWEGO W  WOLI  PRZEMYKOWSKIEJ

Kod  CPV  45321000-3

5.     ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  ANI  CZĘŚCIOWYCH

6.     Termin wykonania zamówienia –  dwa miesiące od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.

7.     Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ

8.     Informacja dot. wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Szczurowa

 Ul. Lwowska 2

Pok. Nr 20 sekretariat

W terminie do 27.09.2004r. godz. 9.00

11. termin związania ofertą:

30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Szczurowa - 2004-09-08

UG Szczurowa