2004-09-09
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony - budowa Hali Sportowej w Szczurowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.     Zamawiający:

GMINA  SZCZUROWA

Adres:  Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

2.     Tryb zamówienia: 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

3.     Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać  w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu za kwotę 100,00 zł netto

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

BUDOWA  HALI  SPORTOWEJ  w  SZCZUROWEJ

KOD   CPV –   45212222-9

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

5.     ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

6.     Termin wykonania zamówienia – 30.11.2005

7.     Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ

8.     Informacja dot. wadium:

Wadium w kwocie 17.000,00/siedemnaście tysięcy zł/ należy wnieść w formie i terminie określonym w SIWZ

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Szczurowa

 Ul. Lwowska 2

Pok. Nr 20 sekretariat

W terminie do 02.11.2004r. godz. 9.00

11. termin związania ofertą:

60 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Szczurowa - 2004-09-06

UG Szczurowa