2011-04-19
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa sieci wodociągowej

Szczurowa: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm. Wybudowany wodociąg zostanie włączony do sieci z rur PCV Ø 160 mm. Długość wodociągu 1.625 m.

Na budowanym odcinku przewidziano hydranty DN 80 oraz zasuwy DN 100 mm. 
Numer ogłoszenia: 83868 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej , ul. Rynek 3 C, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 14 671 47 83, faks 14 671 47 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm. Wybudowany wodociąg zostanie włączony do sieci z rur PCV Ø 160 mm. Długość wodociągu 1.625 m. Na budowanym odcinku przewidziano hydranty DN 80 oraz zasuwy DN 100 mm..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości z rur PCV fi 110 mm..

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób - conajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- kosztorys ofertowy, - formularz ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień  umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) w związku z rozliczeniem kosztorysowym, zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową ujętych w kosztorysie. 4) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji lub na zmianę sposobu wykonania zamówienia - zmianie ulega odpowiednio termin lub sposób wykonania zamówienia. 5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6) zmniejszenie zakresu umowy podyktowane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego w cenie 100 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3C, 32 - 820 Szczurowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
Numer ogłoszenia: 83998 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 
 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83868 - 2011 data 19.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3 C, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 14 671 47 83, fax. 14 671 47 81.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm. Wybudowany wodociąg zostanie włączony do sieci z rur PCV Ø 160 mm. Długość wodociągu 1.625 m. Na budowanym odcinku przewidziano hydranty DN 80 oraz zasuwy DN 100 mm.
 • W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Niedzieliska, przysiółek Podszumin.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości z rur PCV fi 110 mm.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm. Wybudowany wodociąg zostanie włączony do sieci z rur PCV Ø 160 mm. Długość wodociągu 1.625 m. Na budowanym odcinku przewidziano hydranty DN 80 oraz zasuwy DN 100 mm.

dokumenty do pobrania


Dot. Zapytania wykonawcy – postępowanie pn.     Budowa sieci wodociągowej dla   miejscowości Niedzieliska, przysiółek Podszumin

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Proszę o określenie, czy armatura żeliwna (trójniki, zasuwy, hydranty, króćce) mają być wykonane z żeliwa szarego zwykłego czy z żeliwa sferoidalnego.

2. Proszę o podanie grubości ścianki rury stalowej przeznaczonej do przewiertu pod drogą oraz określenie czy rura ma być ze szwem czy bez szwu.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1.
Armatura winna być z żeliwa sferoidalnego.

Ad 2.
Grubość ścianki  rury  277 / 7,1 mm - rura winna być ze szwem.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ, a jej postanowienia będą istotne dla oceny ofert.

ZGKiM Szczurowa