2011-04-19
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup zestawu asenizacyjnego

Szczurowa: Zakup zestawu asenizacyjnego 
Numer ogłoszenia w BZP: 84100 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej , ul. Rynek 3 C, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 14 671 47 83, faks 14 671 47 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zestawu asenizacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup zestawu asenizacyjnego oraz ciągnika.

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3, 16.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.3.3) Potencjał  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień  umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiajcego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 09:15, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3c, 32-820 Szczurowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Oobszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

dokumenty do pobrania


M O D Y F I K A C J A

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup zestawu asenizacyjnego. 
 
 
Zamawiający modyfikuje pkt. 4 rozdziału IX SIWZ -  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

- w  SIWZ jest:

4. Otwarcie ofert  nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: dnia 2001-05-04 r. o godz. 9.15 

- w SIWZ winno być:

Otwarcie ofert  nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: dnia 2011-05-04 r. o godz. 9.15 

Ponadto nastąpiła rozbieżność w żądanej odległości autoryzowanego serwisu 70 km (w opisie przedmiotu zamówienia) i 100 km, zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu do oceny oferty zostanie wzięta odległość 100 km od siedziby zamawiającego.

W/w pomyłka wynika z pomyłki pisarskiej. 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia. 

Szczurowa - 2011-04-21 

ZGKiM Szczurowa