2004-08-25
Zamówienia publiczne / Przetarg - wymiana pokrycia Dworu w Szczurowej

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  adres:  Urząd Gminy  ul. Lwowska 2
  32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: 
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dworu w Szczurowej
  Kod  CPV  45261000-4
 5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 6. Termin wykonania zamówienia – jeden miesiąc od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 8. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa
  ul. Lwowska 2
  pok. Nr 20 sekretariat
  w terminie do 10-09-2004r. godz. 900
 11. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
25 sierpnia 2004r. UG Szczurowa