2002-11-13
Zamówienia publiczne / Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Gminy Szczurowa

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 185POZYCJA 73275


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Zarząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa, , woj. małopolskie, pow. brzeski,
tel. 014 617-47-63,
www.szczurowa.pl, e-mail: ug_szczurowa@mail.zetosa.com.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Gminy Szczurowa.(PKWiU: 74.20.5)
 1. Miejsce realizacji: Teren Gminy Szczurowa.

 2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 3. Termin realizacji (wymagany) - 30.10 2003 r.

 4. Wadium - 6000 zł.

 5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  - cena (koszt) - 90%
  - termin - 10%

 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 pokój 29, za zaliczeniem pocztowym.

 7. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Artur Mach, tel. 014 - 671 47 63, lok. 29, w godz. 8:00-15:00.

 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 pokój 20.

 9. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2002 o godzinie 10:00.

 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 pokój 11.

 11. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
  - spełniający warunki określone SiWZ.
07.11.2002