2011-03-18
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -remont dróg

Szczurowa: Remont/odbudowa dróg uszkodzonych w czasie powodzi maj/czerwiec 2010 
Numer ogłoszenia w BZP : 48540 - 2011;

data zamieszczenia: 18.03.2011 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont/odbudowa dróg uszkodzonych w czasie powodzi maj/czerwiec 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na drogach gminnych: 1) Szczurowa - Brzezinki - Wola Przemykowska nr K 250531 w km 1+000-5+950 2) Strzelce Małe - Zlewnia mleka K 250524 w km 0+ 000-0+600 3) Szczurowa - Zagumnie Morgi K 25053 w km 0+000-1+320 4) Popędzyna przez wieś nr K 250519 w km 0-000-0-500 5) Rajsko - Rajsko Małe nr K 250520 w km 0+000-1+450 6) Strzelce Małe - Dąbrówka Morska 0+000-1+100 7) Zaborów - Poselaka w km 0+000-0+240 8) Zaborów - Pojawie - Pęciska w km 0+000-0+960 9) Rylowa - Wisowatki w km 0 + 000 - 0 + 500 10) Księże Kopacze - Centrum w km 0+000-0+800 11) Uście Solne - Uście Stare w km 0+700 -1+200 w ramach prac min. zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-grysowych, wzmocnienie uszkodzonych poboczy warstwą z kruszywa naturalnego, wymiana uszkodzonych przepustów, odmulenie i pogłębiebnie rowów, wzmocnienie uszkodzonej podbudowy tłuczniem kamiennym..

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - wykaz osób - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy w branży drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy, formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią  osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Dokumenty do pobrania


wg rozdzielnika

UG.I-2710/4/2011                                                                 Szczurowa – 2011-03-25

Dot. Zapytania wykonawcy – postępowanie pn. remont/odbudowa dróg uszkodzonych w czasie powodzi maj/czerwiec 2010 na terenie gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęło zapytanie następującej treści:

Naszym zdaniem w elemencie 2-Wymiana uszkodzonych przepustów 1szy fi 50 dł. 9,0, 2-gi fi 60 dł. 9,0 w przedmiarze robót poprzesuwały się wiersze kolumn:  Ilość i J.m. w stosunku do opisu pozycji kosztorysowych skutkiem czego nie zgadzają się w poz. 2-8 ilości i jednostki robót, a poz. pomiędzy 7 i 8 nie ma ilości.

Tak więc w poz. 3 rozebranie przepustu rurowego jest 3,51 m3 zamiast 18 m, w poz.4 ławy fundamentowe żwirowe jest  9m zamiast 3,51 m3, poz. 6-przepusty rurowe zamiast 9 m jest szt 2,  poz. Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm jest pusta.

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości i korektę przedmiarów .

W odpowiedzi Zamawiający skorygował przedmiar  i zamieścił w nim właściwe wartości. W związku z czym dokonując wyceny  robót dla drogi  Zaborów – Poselska km 0+000 do  0 + 240  należy uwzględnić zapisy załączonego przedmiaru.  Ze względu na wskazane przez Wykonawcę nieprawidłowości nie należy wyceniać załącznika nr 6.7 do SIWZ.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ, a jej postanowienia będą istotne dla oceny  ofert.

Załącznik nr 6.7 – tabela elementów scalonych, przedmiar robót.

Z poważaniem

Regina Wilaszek
Z-ca Wójta

Otrzymują:
--------------------

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. portal Zamawiającego
 3. a/a.
U.G. Szczurowa, 18.03.2011r.