2011-02-24
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania - zakup sprzętu komputerowego

UG.I-271/2/2011                                                                  Szczurowa – 2011-02-24

Dot. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: zakup sprzętu komputerowego.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

MAXTO  sp. j.
Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda
Ul. Reduta 5
32-421 Kraków

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.
Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2011-03-07.
W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Krzysztofem Solak.
Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanych punktów

1.

MAXTO  sp. j.
Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda
Ul. Reduta 5
32-421 Kraków

229.515,54

100

2.

Zakład Systemów Komputerowych
ZSK sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

249.880,65

91,85

Z poważaniem

Otrzymują:

1.      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.      portal zamawiającego
3.      tablica ogłoszeń zamawiającego.
4.      a/a.

U.G. Szczurowa, 24.02.2011