2011-02-21
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczurowa: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Uściu Solnym i Zaborowie
Numer ogłoszenia w BZP : 26472 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Uściu Solnym i Zaborowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont i wyposażenie świetlic poprzez roboty ogólnobudwlane, wod-kan, co, elektryczne oraz wyposażenie obu świetlic..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.11-5, 45.44.21.10-1, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.40.00.00-1, 45.21.13.10-5, 45.33.24.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.43.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.31.12.00-2, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykaz osób uprawnionych do kierowania budową w branży: ogólno-budowlanej, elektrycznej, gaz. i c.o.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk*ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wycenę wyposażenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) w związku z rozliczeniem kosztorysowym, zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową ujętych w kosztorysie. 4) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji lub na zmianę sposobu wykonania zamówienia - zmianie ulega odpowiednio termin lub sposób wykonania zamówienia. 5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 , 32-820 Szczurowa, pok. 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

dokumenty do pobrania


ODPOWIED¬ NA ZAPYTAMNIE WYKONAWCY

UG.I-2710/3/2011 Szczurowa – 2011-02-28

Dot. Zapytania wykonawcy – postępowanie pn. remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Uściu Solnym i Zaborowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Dot: Dom Ludowy w Zaborowie Kosztorys nr 1

Proszę o informacje dotyczącą poz.45 w pracach nr 6 Instalacje wod.- kan. Jak interpretować KNNR 40214-020-090 z opisem robót ?

Zamawiający udzielana następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami SIWZ, przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował

w szczególności opisem, właściwą ilością i krotnością, a nie koniecznie nr katalogu.

W związku z czym proszę zwrócić szczególną uwagę na opis przedmiotu zamówienia. Niemniej w przedmiarze powołano błędny katalog KNNR 40214-020-090, dlatego w przywołanej pozycji 45 proszę zamienić na KNNR 4 - 0233-030-090

Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót normach nakładów rzeczowych

Jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy lub inne odnośniki wskazujące na danego producenta czy konkretny produkt, służą jedynie jako przykład i maja za zadanie wskazanie minimalnych cech i parametrów jakich żąda zamawiający.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ, a jej postanowienia będą istotne dla oceny ofert.


ODPOWIED¬ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

UG.I-2710/3/2011 Szczurowa – 2011-03-08

Dot. Zapytania wykonawcy – postępowanie pn. remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Uściu Solnym i Zaborowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwa zapytania następującej treści:

I pytanie:
Firma zgłasza zapytania:

 1. Jaki typ prowadnicy /Adar, Blum, Metabol, Tandembox/
 2. Jaki typ zawiasów /Blum, TM, FGV?
 3. Jaki typ uchwytów
 4. Ile półek ma być w szafkach
 5. Jaka szyba do witryn /ornament czy matowa/
 6. Szafki górne zawieszone na zawiasach czy listwach
 7. czy nad zlewozmywakiem ma być szafka z suszarką na naczynia czy zwykła
 8. czy do cokołów mają być zastosowane listwy,
 9. jaka ma być wysokość górnych szafek 58 cm lub 72 cm
 10. W załącznikach do SIWZ jest 5 zestawów szafkowych do kuchni, czy każdy naliczać osobno czy razem.

II pytanie:

 1. Kosztorys nr 2, Świetlica Wiejska w Uściu Solnym - proszę o podanie grubości płyt styropianowych dla pozycji 27. Brak jest tych informacji w dokumentacji przetargowej.
 2. Kosztorys nr 1, Dom Ludowy w Zaborowiu –proszę o podanie grubości płyt styropianowych dla pozycji 11. Brak jest tych informacji w dokumentacji przetargowej.
 3. Kosztorys Kotłownie, Świetlica Wiejska w Zaborowiu – czy w pozycji 1 kosztorysu należy wycenić kocioł zasilający Do Ludowy i kocioł dla potrzeb Urzędu Telekomunikacji czy tylko kocioł zasilający Dom Ludowy ?
 4. Kosztorys Kotłownia, Świetlica Wiejska w Zaborowiu- czy w pozycji 1 kosztorysu należy wycenić Vitomoduł 200, zawór bezpieczeństwa np. „SYR” typ 1915 Dn 20 mm oraz naczynie wzbiorcze typu Reflex N 25 o których mowa a punkcie 4.4 i 4.5 projektu budowlanego dla kotłowni ?
 5. Kosztorys i przedmiary dla Domu Ludowego w Zaborowiu nie uwzględniają wykonania konina ze stali nierdzewnej fi 110 mm ociepleniem wraz z elementami komina o czym mowa w punkcie 4.6 projektu budowlanego dla kotłowni. Proszę o wyjaśnienie, czy należy wycenić komin ?
 6. Czy dla pomieszczenia kotłowni Domu Ludowego w Zaborowie należy wycenić sygnalizacyjne urządzenie optyczne i akustyczne zgodnie z punktem 5.2 projektu budowlanego dla kotłowni ?
 7. Czy w pozycji 3 „Zestaw mebli kuchennych” w załączniku nr 8 do SIWZ należy wycenić tylko meble w kuchni czy również meble w zapleczu kuchennym, obieralni warzyw, wyparzalni, obieralni jaj i zmywalni ?

Zamawiający udzielana następującej odpowiedzi:

I pytanie:

1. Sugerowany typ prowadnicy - metabol,
2. Sugerowany typ zawiasów – FGV,
3. Sugerowany typ uchwytów – uchwyt gamet metalowy satyna np. UN 83-0128,
4. Ilość pólek w szafkach – szafki górne 2 półki, szafki dolne 1 półka,
5. szyba do witryn – mat,
6. szafki górne zawieszane na zawieszkach,
7. szafki nad zlewozmywakiem winny być z suszarką,
8. do cokołów zastosować uszczelkę, na blat listwa przyblatowa,
9. wysokość górnych szafek - 72 cm,
10. Wycena zgodnie z zał. nr 8 – jako jeden komplet, jeżeli Wykonawca w inny sposób wyceni zestaw meblowy winien wyraĽnie zaznaczy sposób wyceny.

II pytanie:

1. Grubość płyt styropianowych dot. poz. 27 – 12 cm
2. Grubość płyt styropianowych dot. pozycji 11 – 6cm
3. W poz. nr 1 należy wycenić 1 kocioł dla potrzeb świetlicy – pozostałe elementy dokumentacji zostaną wykonane w ramach innego programu.
4. Urządzenia wymienione w zapytaniu powinny znajdować się w wyposażeniu kotła, że względu na jego małą moc, w kosztorysie należy przewidzieć sterownik pokojowy, zgodnie z załączonym przedmiarem
5. Komin ze stali nierdzewnej – wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem
6. Nie należy wyceniać.
7. Wycena zgodnie z zał. nr 8 – jako jeden komplet, jeżeli Wykonawca w inny sposób wyceni zestaw meblowy winien wyraĽnie zaznaczy sposób wyceny.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ, a jej postanowienia będą istotne dla oceny ofert.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest przedmiar robót traktowany jako zał. nr 6.8 do SIWZ. Załączony przedmiar należy wycenić i uwzględnić w ogólnej cenie oferty.

Lp.
Podstawa
ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość
1
wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50406-010-020
analogia - sterownik pokojowy
szt
1,00
2
wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50110-040-040
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego
m
15,00
3
wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50212-010-040
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
m
15,00
4
wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
montaz przewodu kominowego - przewód kominowy fi 150
m
12,00
U.G. Szczurowa, 21.02.2011r.