2011-02-09
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Szczurowa: zakup sprzętu komputerowego 
Numer ogłoszenia w BZP: 18568 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu komputerowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego: Serwer komputerowy, Serwerowy system operacyjny 64 bitowy z licencją połączeniową dla 30 użytkowników, System klimatyzacji serwerowni, Przełączniki sieciowe, Instalacja zabezpieczeniowa, ochrona przeciwpożarowa, czujniki dymu oraz system alarmowy z monitoringiem serwerowni, Szafa dystrybucyjna, Systemy firewall UTM, Skaner archiwizujący, Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3, Zestawy komputerowe, Print serwer, System operacyjny do stacji roboczych, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie OCR do rozpoznawania pisma, UPS-y do stacji roboczych, Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej. szczegółowy wykaz sprzętu praz ilości wykazano w zał. nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 30.26.10.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.12.50-4, 30.23.00.00-0, 32.42.20.00-7, 32.52.10.00-1, 30.24.50.00-8, 31.68.25.30-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie przynajmniej jedno zamówienie dot. dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 230 000,00 zł brutto,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, oświadczenia innych podmiotów i upoważnienia jeżeli dotyczą

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią  osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień  umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 4) w uzasadnionych przypadkach zmiany ilościowe poszczególnych pozycji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Działania 1.2 Społeczeństwo Informacyjne - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być  przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

dokumenty do pobrania


wg rozdzielnika  UG.I -271/2/2011                                                               Szczurowa  2011-02-16

Dot. Zapytania wykonawcy w postępowaniu pn. zakup sprzętu komputerowego.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Proszę o podanie właściwego terminu składania ofert w postępowaniu ZNAK SPRAWY – ZP/271/2/2011 (BZP: 18568 – 2011).

W SIWZ podany jest termin 18.02.2011, a w ogłoszeniu 21.02.2011.

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 • termin składania ofert 2011-02-21 godz. 9.00
 • termin otwarcia ofert: 2011-02-21 godz. 9.15 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ


MODYFIKACJA nr I

UG.I-271/2/2011                                                                   Szczurowa – 2011-02-16

Dotyczy  postępowania: zakup sprzętu komputerowego.

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje SIWZ na w/w zadanie.

Modyfikacji uległy elementy Rozdziału IX SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert.

Właściwy tekst rozdziału IX pkt. 1 i 4 powinien brzmieć:

1.Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres   zamawiającego:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. Nr 20 (sekretariat) w terminie do 21.02.2011  roku do godz. 9.00

4.Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. Nr 11(sala narad) w dniu  21.02.2011  roku o godz. 9.15

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem
Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
 2. portal Zamawiającego
 3. a/a. 


wg rozdzielnika

-------------------------------

UG.I-271/2/2011                                                                                           Szczurowa – 2011-02-16

 

Dot. Zapytania wykonawcy – postępowanie pn. zakup sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęło zapytanie następującej treści:

 

Czy zamawiający dopuszcza  urządzenie spełniające wszelkie parametry Zamawiającego,  które posiada minimalną prędkość drukowania/kopiowania A3 19 str./min ?

Nie będzie miało to żadnego zauważalnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia, a pozwoli na większą konkurencję i w związku z tym oszczędność dla Zamawiającego.

 

Zamawiający udzielana następującej odpowiedzi: 

 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów na niższe  w wyspecyfikowanych urządzeniach, zatem  prędkość drukowania 19 str./min nie spełnia oczekiwanych wymagań.

Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ.

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

Otrzymują:

--------------------

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2.        portal Zamawiającego

3.        a/a.

U.G. Szczurowa 09.02.2011r.