2011-02-02
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • Szczurowa: zakup i wdrożenie oprogramowania
  Numer ogłoszenia w BIP : 16028 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i wdrożenie oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje, zakup, szkolenie oraz wdrożenie oprogramowania obejmującego następujące obnszary działalności urzędu gminy: System płacowy, współpraca z płatnikiem ZUS, podatnik PIT,System ewidencji pracowników, System do obsługi podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych - wymiar i księgowość, System do obsługi podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych - wymiar i księgowość, System fakturowania, System rejestracji wpłat i zwrotów dochodowych, Portal analityczny dla kierownictwa i pracowników, Platforma elektroniczna umożliwiająca integrację z Elektroniczną skrzynką podawczą, Elektroniczny system zarządzania obiegiem spraw i dokumentów, Administrator systemu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.10.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0, 74.11.32.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie przynajmniej jedno zamówienie dla każdego z poniższych obszarów: a. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej, w obszarach takich jak: kadry, płace, obsługa kasowa, podatek rolny, leśny, od nieruchomości osób fizycznych i prawnych o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto, b. Wdrożenie platformy elektronicznej umożliwiającej integrację z Elektroniczną skrzynką podawczą c. Wdrożenie elektronicznego zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w jednostce administracji samorządowej. ocena na podstawie złożonego dokumentu - wzór zał. do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, oświadczenia, upoważnienia - jeżeli dotyczą

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć i inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądĽ okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 4) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminów poszczególnych etapów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczcurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczcurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Działania 1.2 Społeczeństwo Informacyjne - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dokumenty do pobrania


MODYFIKACJA nr I

UG.I-271/1/2011                                                            Szczurowa – 2011-02-03

Dotyczy  postępowania: zakup i wdrożenie oprogramowania

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje SIWZ na w/w zadanie.

1. Modyfikacji uległy elementy załącznika nr 1 do SIWZ  -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W pozycji "Platforma elektroniczna umożliwiająca integrację z Elektroniczną skrzynką podawczą" dodaje się  pky. IV w brzmieniu:

IV. Wykonawca przygotuje e-formularze dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej następujących usług:

 • Urząd Stanu Cywilnego
  • Podanie o wpis do działalności ewidencji gospodarczej
  • Podanie o odpis aktu: Małżeństwa / Urodzenia / Zgonu
 • Koordynacja wymiaru i windykacja podatków
  • Podanie o zaświadczenie o stanie majątkowym
  • Podanie o niezaleganie
  • Podanie o akcyzę
  • Decyzja  w sprawie wymiaru podatku podatku rolnego
 • Ochrona środowiska
  • Podanie o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  • Podanie o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • Wydział organizacyjny
  • Wniosek ogólny
 • Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej
  • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Otrzymują:
------------------
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.        portal Zamawiającego
3.        a/a.


 wg rozdzielnika

UG.I-271/1/2011                                                                  Szczurowa – 2011-02-09

Dot. Zapytania wykonawcy

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. zakup i wdrożenie oprogramowania,  wpłynęło zapytanie następującej treści:

Wykonawca  zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1:

 

Dotyczy: załącznika 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o podanie nazwy i producenta systemu do obsługi ewidencji działalności gospodarczej, z którego Państwo korzystają.

 

Pytanie 2:

 

W Specyfikacji nie podali Państwo jakim dysponują sprzętem.

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo serwery, na których będzie można zainstalować oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia? Prosimy o podanie parametrów posiadanych serwerów, które będą przeznaczone do pracy z przedmiotowym oprogramowaniem.

 

Zamawiający udzielana następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1:
Do ewidencji działalności gospodarczej wykorzystywane jest  oprogramowanie Sputnik w wersji 3.1.5

Pytanie 2:
Posiadamy serwer, który zostanie przeznaczony na instalacje oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia o następujących parametrach:
System operacyjny: Microsorf Windows 2008 Standard  (64-bitowy) z Service Packiem 2
Procesor: Intel Xeon E5504 2.0Ghz
Pamięć RAM: 4GB RAM
Dysk: 2x 500GB podłączone w raid 1
Karta sieciowa: 2x 1Gb/s
Napęd optyczny: DVD-ROM
UPS
Niniejsza odpowiedĽ stanowi integralną część SIWZ.

                                                                                                     Z poważaniem

Otrzymują:

--------------------

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2.        portal Zamawiającego

3.        a/a.

02.02.2011r., UG Szczurowa