2004-06-01
Zamówienia publiczne / Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci i poszerzenie istniejącego parkingu w centrum m. Strzelce Małe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.  Zamawiający:
  Gmina Szczurowa, 32-820 Szczurowa
  ul. Lwowska 2
  Tel.(014) 671 4763 , fax 671 4505
  Strona www.szczurowa.pl
  adres e-mail: ug@szczurowa.pl
 2. Tryb zamówienia -  Przetarg nieograniczony
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można nabyć w UG  pok. Nr.30 w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00
 4. Przedmiot zamówienia 
  "Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci i poszerzenie istniejącego parkingu w centrum m. Strzelce Małe”/zgodnie z SIWZ i tabelą elementów rozliczeniowych – kosztorys ślepy/
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.  
 6. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych
 7. Termin realizacji zamówienia do dnia 2004-07-30
 8. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
  A/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
  czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  B/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
  także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  C/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
  wykonania zamówienia
  D/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie -   Cena 100 %
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 20 ( sekretariat) do dnia 15.06.2004 , godz. 9.00
 11. Termin związania  ofertą – 30 dni
1 czerwca 2004 UG Szczurowa