2004-08-04
Zamówienia publiczne / Remont dróg dojazdowych do pól

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający:
  Gmina Szczurowa,
  32-820 Szczurowa ul. Lwowska 2
  Tel.(014) 671 4763,
  fax 671 4505
  Strona
  www.szczurowa.pl 
  Adres e-mail:
  ug@szczurowa.pl
 2. Tryb zamówienia -  Przetarg nieograniczony

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można nabyć w UG  pok. Nr.30 w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00 Cena specyfikacji 10zł

 4. Przedmiot zamówienia
  Remont dróg  dojazdowych do pól:
  Niedzieliska – Podmłynie – dł.650,00 mb
  Dąbrówka Morska – Dąbrówka Mała  – dł. 400,00 mb
  Rudy Rysie –Rudy – dł.460,00 mb 
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

 5. Termin realizacji zamówienia do dnia 2004-10-15

 6. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają następujące warunki:
  A/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  B/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  C/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
  D/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie -   Cena 100 % 

 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 20 ( sekretariat) do dnia 19.08.2004 , godz. 9.00

 9. Termin związania  ofertą – 30 dni 

4 sierpnia 2004 UG Szczurowa