2004-08-02
Zamówienia publiczne / PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACYJNEJ

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy 
  ul
  . Lwowska 2
  32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: 
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  SIECI  KANALIZACYJNEJ WRAZ Z  PRZYKANALIKAMI  w m. SZCZUROWA ul. LWOWSKA.
  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. Kod  CPV  74232220-2
 5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 6. Termin wykonania zamówienia – 30 listopad 2004 
 7. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 8. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat w terminie do 20.08.2004r. godz. 9.00
 11. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DAWY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
2 sierpnia 2004 UG Szczurowa