2002-11-12
Zamówienia publiczne / Wykonanie przewiertu sterowanego przez rzekę Uszwica i jej wały w miejscowości Wola Przemykowska

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 186 POZYCJA 73650


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Zarząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, pow. brzeski,
tel. 014 617-47-63,
www.szczurowa.pl, e-mail: ug_szczurowa@mail.zetosa.com.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertu sterowanego przez rzekę Uszwica i jej wały w miejscowości Wola Przemykowska.(PKWiU: 45.21.3)
 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 2. Termin realizacji (wymagany) - 16.12 2002r do 30.12 2002 r.
  - Wadium - 1500,00 zł.

 3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  - cena (koszt) - 100%

 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 40, za zaliczeniem pocztowym.

 5. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Gibała, tel. 014-671-43-84, lok. 40, w godz. 08:00-15:00.

 6. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 20.

 7. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2002 o godzinie 09:00.

 8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2002 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 11.

 9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
  - Spełniajacy warunki SIWZ.
08.11.2002