2011-01-04
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania - wykonanie technologii w Dołędze

Dot. zam. nr ZP/341/17/10:  wykonanie technologii kotłowni  wraz z modernizacją  instalacji gazowej w budynku byłej szkoły podstawowej Dołędze

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Firma Handlowo Usługowa MARPOL
Maria Kargol
Ul. Rynek Szczepanowski 10
32-823 Szczepanów

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.
Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2010-12-21
W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Teresą Sznajder

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanych punktów

1.

Firma Handlowo Usługowa MARPOL
Maria Kargol

ul. Rynek Szczepanowski 10
32-823 Szczepanów

63.505,21

100

U.G. Szczurowa, 16.12.2010r.