2010-12-23
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania dot. remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Dot. zam.  Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Księże Kopacze – Centrum
Zaborów – Poselaka
Zaborów – Pojawie –  Pęciska
Kwików – za remizą
Szczurowa – Zakręcie
K 250533 Szczurowa – Zagubnie Morgi 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

ENERGOPOL  sp. z o.o.
Ul. Salwatorska 14
30-109 Kraków 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2010-12-22

W sprawie podpisania umowy proszę  skontaktować się z  P. Teresą Sznajder

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.   

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy 

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty. 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu: 

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL  sp. z o.o.
Ul. Salwatorska 14
30-109 Kraków
1.609.500,99100

Szczurowa - 2010-12-16 
U.G. Szczurowa, 16.12.2010r.,