2004-07-07
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczurowa

UG.I-2212/PRL/2004                                                                                                          miejscowość, 2004-07-05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Plan rozwoju lokalnego Gminy  Szczurowa

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA SZCZUROWA

ul. Lwowska 2

32 - 820 Szczurowa

ug@szczurowa.pl

www.szczurowa.pl

od poniedziałku do piątku  8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Formularz SIWZ  można pobrać w Urzędzie Gminy w Szczurowej w godzinach pracy urzędu - pok. 32

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: formularz bezpłaty

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Plan rozwoju lokalnego Gminy Szczurowa

Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30.08.2004

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Jak w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 [o] w siedzibie zamawiającego

GMINA SZCZUROWA

ul. Lwowska 2, 32 - 820 Szczurowa

pok. 20  -  sekretariat

 [ ] w innym miejscu

 do dnia 2004-07-22 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-08-22

                                                    

____________________________________

GMINA SZCZUROWA

UG Szczurowa, dnia 07.07 2004 r.