2004-07-02
Zamówienia publiczne / Najem lokalu

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Szczurowej
ogłasza  przetarg
nieograniczony
na najem lokalu
 
znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym
 
w Szczurowej.

Lokal przeznaczony dla potrzeb działalności handlowej lub usługowej.

  1. Forma  przetargu –przetarg  ustny nieograniczony.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2004roku o godz. 1045  w pok. 24 /sala narad UG/.
  3. Miesięczna wywoławcza kwota czynszu netto -   400,00 zł. /słownie: czterysta złotych  00/100/
  4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić  w kasie UG, a dowód wpłaty okazać  na przetargu.
  5. Postąpienie wynosi  1% ceny wywoławczej.
  6. Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje postąpienie ponad cenę wywoławczą. 
  7. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informację można uzyskać
w Urzędzie Gminy
w Szczurowej
w pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 
671 47 63

2 lipca 2004r. UG Szczurowa