2004-06-02
Zamówienia publiczne / Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach

GMINA SZCZUROWA
UG.I-2220/N/2004

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA SZCZUROWA
UL. LWOWSKA 2
32-820 SZCZUROWA
www.szczurowa.pl
ug@szczurowa.pl
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminu w godzinach pracy pok. 32

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 27 sierpień 2004

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki określone w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
900,00

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
GMINA SZCZUROWA
UL. LWOWSKA 2
32-820 SZCZUROWA
pokój nr 20 - sekretariat
do dnia 2004-06-17 do godz. 9.00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-07-18

GMINA SZCZUROWA

Szczurowa, 2004-06-01