2010-02-03
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie.

UG.I-341/20/10/2009/2010 Szczurowa – 2010-02-03

Dot. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe
APEIRON SP. Z O.O.
32-660 Chełmek,
ul. Kilińskiego 1

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 15.02.2010.

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z P. Teresą Sznajder.

Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania, Zamawiający potraktuje takie zachowanie Wykonawcy jako uchylanie się od zawarcia umowy.

2. Z postępowania wykluczono wykonawcę:

FIRMA STAR
Gosławice 26
33-122 Wierzchosławice

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów oraz o wyrażenia zgody na poprawienie omyłki. W wyznaczonym terminie Wykonawca w żaden sposób nie ustosunkował się do wezwania.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 3 prawa zamówień publicznych.

3. W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców.

1)FIRMA STAR
Gosławice 26
33-122 Wierzchosławice

Wykonawca wykluczony z postępowania.

Podstawa prawna art. 24 ust. 4 pzp, oraz nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 7 pzp.

2)Konsorcjum:

Inwestycje Budowlane SEDIWY, Damian Sediwy
Ul. Kossaka 14, 32-800 Brzesko

Firma Budowlana
Kostko Limited, Bożena Sacha,
Leśniowa 272, 32-664 Gnojnik

W kosztorysie ofertowym w poz. 10 - 15 wykonawca dokonał zmiany zakresu prac (zawyżył zakres) do wykonania. Przedmiotowe pozycję dot. wymiany konstrukcji dachowej. Zamawiający przyjął do wymiany tylko 10% ogólnej ilości więĽby dachowej, natomiast Wykonawca wycenił do wymiany całą wymianę więĽby dachowej.

Zamawiający uznał, że jest to znaczna pozycja kosztorysowa (83.726,23 netto, 102.146 brutto), w związku z czym brak jest podstaw do uznania tej pomyłki jako nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty i dokonać jej korekty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 pzp.

W ocenie zamawiającego brak jest również podstaw do korekty w trybie art. 87 ust 2 poz. 2 pzp gdyż nie jest to omyłka rachunkowa. W rozdziale XI ust. 6, zamawiający wskazał w jakich okolicznościach dokona potrawy omyłki rachunkowej, żadna z tych okoliczności nie ma zastosowania do opisanej sytuacji.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
1.Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe
APEIRON SP. Z O.O.
32-660 Chełmek, ul. Kilińskiego 1
1.232.200,00100
3.Firma Usługowo-Handlowa STANBUD
Stanisław Pięta
Ul. Głowackiego 67, 32-800 Brzesko
1.498.961,3682,20
5.Zakład Remontowo-Budowlany WYGODA
Lucyna Wygoda
Ul. Solna 30/1, 32-700 Bochnia
1.636.887,95  (wartość podana na otwarciu ofert), 1.729.733,53 (cena skorygowana przez zamawiającego) 71,23
6.SAMSON sp. z o.o
Ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów
1.551.282,8279,43
7.DROGOP – 2 sp. z o.o.
Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
1.327.648,8092,81
8.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Krzysztof Cetnar MEGBUD
Ul. Żwirowa 16, 33-100 Tarnów
1.438.427,4685,66
U.G. Szczurowa 03.01.2010r.