2010-01-28
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont drogi gminnej Strzelce Wielkie Podlas oraz Strzelce Wielkie - Wrzępia
Numer ogłoszenia w BZP : 25784 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Strzelce Wielkie Podlas oraz Strzelce Wielkie - Wrzępia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje elementy ujęte w zał. nr 9, 10 do niniejszej SIWZ, a w szczególności: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych gr 5 cm na odcinku 3780 mb oraz w 2-ch zatokach przystankowych, utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego gr. 10 cm, poszerzenie drogi i istniejącej podbudowy o 40 cm na odcinku 542 mb, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym przejść dla pieszych, odmulenie istniejących rowów wraz z oczyszczaniem przepustów, oczyszczanie skarp i dna rowu z krzaków i krzewów, remont oświetlenia ulicznego - wymiana 2 opraw oświetlenia i zamontowanie 2 nowych lamp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 5) spełnią pozostałe wymagania SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/niespełna..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca składa 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego zał. nr 2 do SIWZ 2) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykaz winien zawierać conajmniej kierownika budowy w branży drogowej. B. w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty: - oświadczenie wg wzoru określonego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Inne dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1; 2) kosztorys ofertowy 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno zostać złożone pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. D. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa 28.01.2010r.