2009-12-21
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy-Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie.
Numer ogłoszenia w BZP : 436760 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy-Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót brukarskich w 5 miejscowościach, wykonanie zewnętrznego oświetlenia (parkowego) w 3-ch miejscowościach, wykonanie, wyknanie termomodernizacji i remont pokrycia dachowego na budynku szkoiły, wykonanie elementów małej architektury i placów zabaw, nasadzenie zieleni w 5-ciu miejscowościach, zagospodarowanie terenu oraz geodezję powykonawczą..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.32.22-1, 45.43.32.53-7, 45.11.12.91-4, 45.11.27.23-9, 45.26.23.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.25.10-9, 71.35.50.00-1, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.31.61.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający przewiduje wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł  /czterdzieści tysięcy złotych/

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie objętym zamówieniem,

2) posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) spełnią pozostałe wymagania SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/niespełna. 3. Szczegółowe dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu jakie winny zostać dołączone do oferty określono w rozdziale IV SIWZ..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.: 1) ppkt. 1,2, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2)pkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; Ze względu na różnorodny charakter robót budowanych wykaz winien zawierać: a) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót brukarskich o wartości co najmniej 303.000,00 zł. /trzysta trzy tysiące złotych/ b) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólno-budowlanych na obiektach kubaturowych o wartości co najmniej 316.000,00 zł /trzysta szesnaście tysięcy złotych/ 2. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz winien zawierać co najmniej:

 • kierownika budowy w branży drogowej,
 • kierownika budowy w branży ogólno-budowlanej,
 • kierownika budowy branży elektrycznej.

Do wykazu należy dołączyć  wymagane uprawnienia oraz dokument potwierdzający wpis do stosownego samorządu zawodowego.

2a. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć  następujące dokumenty:

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma gwarancyjna w zakresie prowadzonych robót (kontraktowa) oraz szkód rzeczowo-finansowych (deliktowa) nie może być niższa niż 2.200.000,00 zł. /dwa miliony dwieście zł./. Polisa winna być zawarta co najmniej na okres realizacji zamówienia.

D. Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy,
 2. dowód wpłaty wadium,
 3. kosztorys ofertowy
 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 pzp.;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, koszt specyfikacji w wersji papierowej 200 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt finansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, schemat A Odnowa centrów wsi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumenty do pobrania


ODPOWIED¬ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

UG.I-341/20/2009                                           Szczurowa – 2009-12-28

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie –zapytanie wykonawcy

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Proszę o umieszczenie przedmiaru robót „Szkoła w Rudy Rysiu” z katalogami nakładów roboczych „KNR”.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Szczurowej udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający zamieścił niezbędny zakres robót do wykonania w załączniku nr 5.

Zamawiający przy ocenie ofert nie będzie brał pod uwagę jakie katalogi nakładów rzeczowych zastosuje do wyceny Wykonawca. Zamawiający oceni czy w kosztorysie ofertowym uwzględniono cały zakres rzeczowy zadania.

W związku z powyższy Zamawiający uważa, że załącznik służący Wykonawcom do wyceny jest wystarczający.

MODYFIKACJA nr I

UG.I-341/20/2009                                                                     Szczurowa – 2009-12-28

Dotyczy  postępowania: Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola  Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie.

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje SIWZ na w/w zadanie.

1. Modyfikacji uległy elementy rozdziału X SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt. 1.5:

Obecne brzmienie:

5)dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych,

5)ceny  składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. 

Brzmienie po modyfikacji:

5)dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych robót będzie talki jak w przedmiarze,  składniki cenotwórcze (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

Zamawiający przy ocenie kosztorysów ofertowych będzie brał pod uwagę opis, ilość i krotność oraz zgodność tych elementów z przedmiarami. 

2. Modyfikacji uległ paragraf 12 projektu  umowy – dodano pkt. 6 w brzmieniu:

6. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie podlegał   przeglądowi  gwarancyjnemu:

 1. termin przeglądu ustala się  po upływie  10 ciu miesięcy od odbioru końcowego, jednak nie póĽniej niż 15-m-cy od daty tego odbioru.
 2. Zamawiający ustali termin przeglądu i powiadomi o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem  conajmniej 14 dniowym.
 3. z przeprowadzonego przeglądu zostanie spisany protokół i ustalone warunki usunięcia ewentualnych wad i usterek.
 4. przegląd nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności w ramach  ogólnych warunków gwarancyjnych.  


OdpowiedĽ  na zapytanie wykonawcy

UG.I-341/20/2009                                                                     Szczurowa – 2010-01-07 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  Odnowa i zagospodarowanie centrów wsi Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzępia, Strzelce Wielkie  –zapytanie wykonawcy

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zgodnie z art. 38 Ustawy PZP, zwracamy się z następującymi pytaniami:
1. W kosztorysie brak pozycji wyceny geodezji powykonawczej, której wartość jest
wymagana w formularzu oferty (tabela - pozycja 3) - proszę o dodanie  działu/pozycji geodezja powykonawcza kpl.1
2. Jakiej miejscowości dotyczy zakres robót wymieniony w przedmiarze - zał 7 -  informacja konieczna do właściwego wypełnienia harmonogramu - zał 3.
3. Czy przedmiary robót dotyczące wykonania wiaty w msc. Wrzępia nie są  zdublowane - zał 5i oraz 5j

W związku z  powyższym Urząd Gminy w Szczurowej udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1
Ze względu na Ľródła finansowania zamawiający poprosił Wykonawców by cena ofertowa została wyliczona dla poszczególnych elementów zawartych w tabeli pkt. 1 formularza ofertowego. Została tam również ujęta usługa geodezyjna  / geodezja powykonawcza/ którą należy wycenić łącznie dla wszystkich miejscowości i łączny koszt wykonania tej usługi należy wpisać w poz. nr 3 tabeli  stanowiącej podstawę do wyliczenia ceny. Pozycji tej nie ujęto w kosztorysach dla poszczególnych miejscowości, ponieważ nie będzie ona podlegała refundacji.

Ad. 2
Zakres robót zawarty w zał.  nr 7 to roboty uzupełniające które Zamawiający może zlecić w formie odrębnej umowy.  Zamawiający przewidział roboty uzupełniające w rozdziale I pkt. 4 SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 prawa zamówień publicznych zamawiający podał informacje o  robotach uzupełniających, podając równocześnie przewidywany do wykonania zakres. W związku z powyższym zał. nr 7 do SIWZ należy traktować informacyjnie i nie uwzględniać w cenie ofertowej przedmiotowego zadania.

Ad. 3
Istotnie, przedmiary robót  dla wykonania  wiaty zostały pomyłkowo zdublowane.

W związku z powyższym zał. nr  5j do SIWZ należy pominąć w wycenie i nie uwzględniać w cenie ofertowej. Jeżeli z jakiś przyczyn wykonawca wyceni tą pozycje i ujmie ją w cenie ofertowej, przy ocenie oferty  Zamawiający odliczy wartość zdublowaną.

U.G. Szczurowa, 21.12.2009r.