2009-10-23
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Dobudowa sali lekcyjnej i gabinetów lekarskich przy SP w Szczurowej
Numer ogłoszenia w BZP: 371400 - 2009; data zamieszczenia: 23.10.2009

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa sali lekcyjnej i gabinetów lekarskich przyz SP w Szczurowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: w zakres wchodzi: roboty wyburzeniowe, ziemne , fundamenty, roboty murowe, konstrukcja dachowa wraz z pokryciem, izolacja cieplna, instalacja elektryczna, wod-kan, wewnętrzne roboty wykończeniowe - kubatura dobudowanej części wynosi 351,28 m3, szczegółowy zakres prac określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ. Oprócz robót budowlanych zakres obejmuje wykonanie geodezji powykonawczej oraz wykonanie charakterystyki energrtycznej obiektu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.23.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.22.30.00-3, 45.31.12.00-2, 71.35.50.00-1, 71.31.43.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

III.1) Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Ocena nastąpi na podstawie złożonych dokumentów w systemie spełnia/ nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, kosztorys ofertowy, jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób. Szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENI: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.1) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa..

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania


wg rozdzielnika

UG.I-341/18/2009                                                                     Szczurowa – 2009-11-02

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  Dobudowa Sali lekcyjnej i gabinetów lekarskich przy SP w Szczurowej.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwa zapytania  Wykonawców o następującej treści:

I zapytanie:

Zwracamy się z prośbą  o wyjaśnienie  braków, rozbieżności i niejasności powstałych  w wyniku analizy dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Brak nakładów na wykonanie ścianek  z cegły kratówki kl.  100. Prosimy  o uzupełnienie  przedmiaru o brakujące  podstawy kalkulacji oraz prawidłowy obmiar.\
W projekcie należy wykonać posadzkę Sali lekcyjnej z paneli zaś z kosztorysie  kalkuluje się płytki ceramiczne. Prosimy o wyjaśnienia.
Brak nakładów na impregnacje  drewna konstrukcyjnego środkami  nietoksycznymi zgodnie z wymaganiami projektu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące podstawy kalkulacji oraz prawidłowy obmiar.
Brak  nakładów na bejcowanie element…ów drewnianych konstrukcji dachu na kolor oraz prawidłowy obmiar.
W projekcie przewidziano  okładziny ścienne z płytek ceramicznych do wys. ponad  2 m lub pod sufit czego nie odzwierciedla przedmiar. Prosimy o wyjaśnienia.
Brak nakładów na szpachlowanie i malowanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące podstawy kalkulacji oraz prawidłowy obmiar.
Brak nakładów na wykonanie gadzi gipsowych na ścianach. Jeżeli nie mają być wykonywane prosimy o wyrażenie rezygnacji z w/w prac.
Czy należy wykonać lamperię na wysokości do 1,5 m w celu zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniami ? Prosimy o wyjaśnienia.
Niewystarczająca ilość  przedmiaru  w zakresie wykonania tynków ścian i malowania ścian.  W kosztorysie wskazano  119 m2,  a winno być h*(4*6,0) + (2*(2,5 + 2,35 + 9,1 + 7,60)-(otwory okienne)-(otwory drzwiowe).Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.
Brak nakładów  nabrojenie posadzki  siatką stalową. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące  podstawy kalkulacji oraz prawidłowy obmiar.
Brak nakładów na rusztowania przy pracach takich jak, murowanie, wykonanie sufitu podwieszonego itd., a także na czas pracy rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiotu o brakujące podstawy kalkulacji oraz prawidłowy obmiar.

II zapytanie

Przy analizie przedmiaru robót budowlanych stwierdzono, że podstawa wyceny podana w przedmiarze robót budowlanych nie odpowiada opisowi danej pozycji
poz. 1 jest  KNNR 1 105/1   winno być KNNR 1  112/1
poz. 9 jest  KNNR 1 106/1   winno być KNNR 1  113/1
poz. 10 jest  KNNR 1 106/2   winno być KNNR 1 113/2
poz. 13 jest  KNNR 2 1101/1   winno być KNNR 2 1201/1
poz. 15 jest  KNNR 2 103/3   winno być KNNR 2 104/4
poz. 17 jest  KNNR 2 105/1   winno być KNNR 2 106/1
poz. 19 jest  KNNR 2 104/3   winno być KNNR 2 106/3
poz. 25 jest  KNNR 2 302/2   winno być KNNR 2 308/2
poz. 28 jest  KNNR 2 103/1   winno być KNNR 2 104/1
poz. 29 jest  KNNR 2 103/3  winno być KNNR 2 104/4

Dalszych pozycji nie analizowano.

W świetle powyższego proszę o sprostowanie błędnych podstaw wyceny , gdyż w chwili obecnej pozostaje to w sprzeczności  punktem D2 SIWZ , który mówi że przy ocenie Zamawiający będzie brał pod uwagę szczegółowy opis taki jak w przedmiarze oraz ilość i jednostkę miary.

W związku z  powyższym Urząd Gminy w Szczurowej udziela następujących odpowiedzi:

Ad. I zapytania
ścianki działowe ujęto w załączonym przedmiarze
posadzka w sali lekcyjnej: w poz. 77 zał.  nr 6 do SIWZ (przedmiar robót ogólnobudowlanych) zmienia się ilość (kol. 5) przedmiaru z 92 m2 na 30 m2. Pozostała ilość została wykazana  w załączonym przedmiarze.  Zamawiający dokonał zmiany w stosunku do pierwotnej dokumentacji przyjmując płytki PCV.
impregnacja drewna  - kosztorys obejmuje drewno nasycone.
nie przewidziano bejcowania w związku z tym, że elementy drewniane zostaną zakryte.
okładziny ścienne z płytek – w kosztorysie policzono 1.5 x 1.8 m i taki obmiar należy przyjąć do kosztorysu ofertowego
malowanie i szpachlowanie sufitu podwieszanego – w załączonym przedmiarze opis do katalogu przewiduje:

 1. Wytrasowanie miejsc montażu
 2. Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4. Regulacja naciągów zawiesi
 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7. Szpachlowanie połączeń  płyt i styków płyt ze ścianami
 8. Zabezpieczenie spoin taśmą
 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
  nie wykonujemy gładzi gipsowych na ścianach
  nie przewidziano lamperii
  tynki: winno być 178,27 m2, dodatkową ilość tynków oraz zerwanie ocieplenia przewidziano w załączonym przedmiarze
  nie przewidywano zbrojenia siatką posadzki
  rusztowania w załączonym przedmiarze

Ad. II zapytania

Odnosząc się do pkt.. D2 SIWZ, zamawiający przy ocenie będzie brał  szczegółowy opis   taki jak w przedmiarze (kolumna 3), a nie podstawę wyceny.

Przedmiary sporządzono na dwóch różnych programach kosztorysowych WINBUD 3.52 i WINBUD START stąd też mogą być różnice w katalogach natomiast nie ma różnic w nakładach.

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie informujemy, iż  należy wycenić roboty ujęte w załączonym przedmiarze i wartość ująć w cenie oferowanej. Do oferty należy dołączyć również kosztorys ofertowy  wykonany na podstawie załączonego przedmiaru. Warunki i zasady oceny ujęto w SIWZ.

Z poważaniem

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.        portal Zamawiającego
3.        a/a.

Przedmiar robót

U.G. Szczurowa, 23.10.2009r.