2009-10-20
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W/G ROZDZIELNIKA

Nz. U.G.I.- 341/17/09 Szczurowa, dn.20.10.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn.:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczurowa w sezonie 2009/2010 ”

1.W części zamówienia dotyczącego jednorazowego odpłużania dróg I i II kolejności strona północno –zachodnia gminy została wybrana oferta Nr 1 : Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44 - Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nr
Oferty


Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium
Cena

11Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
2 664,30100,00
 
2. W części zamówienia dotyczącego zwalczania śliskości zimowej dróg została wybrana oferta Nr 1 : Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44 – wykonawca zaoferował najniższą cenę.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .
 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert.
 
Lp.

Nr
Oferty


Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium
Cena

11Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
3 498,90100,00
 
3. W części zamówienia dotyczącego jednorazowego odpłużania dróg I i II kolejności strona południowo-wschodnia gminy została wybrana oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe A. Stąsiek ul. Lwowska 155 - wykonawca zaoferował najniższą cenę.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .
 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert.
 
Lp.

Nr
Oferty


Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium
Cena

11Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
A. Stąsiek ul. Lwowska 155
2 626,00100,00

Z Wykonawcami poszczególnych części zostaną podpisane umowy w dniu 28.10.2009r.

W sprawie podpisania umów proszę kontaktować się z pracownikiem UG - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia umowy.

Z poważaniem :
Otrzymują:
1 x Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44
1 x Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe A. Stąsiek 32-820 Szczurowaul. Lwowska 155
1 x Portal internetowy
1 x a/a
U.G. Szczurowa, 20.10.2009r.