2009-10-12
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont drogi gminnej Niedzieliska - Wisowatki - Góry
Numer ogłoszenia w BZP: 175843 - 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Niedzieliska - Wisowatki - Góry.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb. poprzez wykoanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz wzmocnienie poboczy warstwą żużla wielkopiecowego gr. 8 cm..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych, akceptują warunki umowy. Ocena nastąpi na podstawie złożonych dokumentów w systemie spełnia/niespełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia, formularz ofertowy, jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób. szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa, 12.10.2009r.