2009-10-09
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gmina Szczurowa 2009/2010
Numer ogłoszenia w BZP: 352926 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gmina Szczurowa 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w sezonie zima 2009/2010.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów w systemie spełnia/niespełna.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo oraz zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg północno-zachodniej części gminy.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności, szczegółowy wykaz dróg określono w zał. nr 3 do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 90.62.00.00-9.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg południowo-wschodniej części gminy.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności, szczegółowy wykaz dróg określono w zał. nr 3 do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 90.62.00.00-9.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe zwalczanie śliskości.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zwalczanie śliskości dróg I i II kolejności, szczegółowy wykaz dróg określono w zał. nr 3 do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 90.63.00.00-2.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

U.G. Szczurowa, 09.10.2009r.