2009-09-23
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2009
Numer ogłoszenia w BZP: 329242 - 2009;

I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2009 r. 1) Strzelce Wielkie - Dwór 2) Szczurowa - UG - Remiza nr K 250532 3) Górka na Płonkę w kierunku Strzelec Małych 2. Zakres prac obejmuje: 1) Wyrównanie poboczy drogi równiarką 2) wzmocnienie istniejącej podbudowy, 3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo żwirowych gr 5 cm 4) utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego, 5) remont chodnika na długości ok. 28 mb 6) wymiana pokrywy włazu studni rewizyjnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniumogą  brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamóweiń publicznych , udzielaą gwrancji nie krótszej niż 36 m-cy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie w systemie spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieiu warunków udziału w postęopowaniu, aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wykaz osób,kosztorys ofertowy, formularz ofertowy, jeżeli dotyczy: pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, pełnomocnictwo. Szczegółowy wykaz załączników określono w rozdziale IV SIWZ..

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa, 23.09.2009r.