2009-09-14
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony na najem lokalu w budynku OSP Kwików poł. na działce nr 400

Wójt Gminy w Szczurowej ogłasza  przetarg nieograniczony  na najem lokalu w budynku OSP Kwików  poł. na działce  nr 400

Lokal przeznaczony dla potrzeb działalności handlowej lub usługowej.

1. Lokal znajduje się na parterze budynku remizy OSP, posiada powierzchnię użytkową 35   m2, dotychczas wykorzystywany jako sklep.

2. Gmina włada przedmiotową nieruchomością  na podstawie księgi wieczystej nr 60402 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

3. Gmina nie posiada uchwalonego miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kwików.

4. Forma  przetargu –przetarg  pisemny nieograniczony.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 05 pażdziernika  2009 roku o godz. 1010w pok. 11 /sala narad UG/

6. Miesięczna wywoławcza  kwota czynszu  netto – 265,00,- /słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć zł  00/100/

7. Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu  zaoferuje cenę wywoławczą.

9. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informację można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Szczurowej w pok. 45 lub telefonicznie pod numerem 014 671 4763 lub 014 671 4098

Dokuemnty do pobrania

U.G. Szczurowa, 14.09.2009r.