2009-09-14
Zamówienia publiczne / Nieograniczony na najem budynku gospodarczego znajdującego się na targowicy w Szczurowej dz. Nr 1850

Wójt Gminy w Szczurowej ogłasza  przetarg nieograniczony  na najem budynku gospodarczego znajdującego się na targowicy  w  Szczurowej  dz. Nr 1850

Lokal przeznaczony dla potrzeb działalności handlowej lub usługowej.

1. Budynek znajduje się na tzw. Targowicy w Szczurowej, posiada powierzchnię użytkową: 40 m2 plus 10 m2  zaplecza. Obecnie wymaga remontu.

2. Gmina włada przedmiotową  nieruchomością na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr: DEC.G.III 85/91

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania   - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej

4. Forma  przetargu –przetarg  pisemny nieograniczony.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 05 pażdziernika  2009 roku o godz. 1000 w pok. 11 /sala narad UG/

6. Miesięczna wywoławcza  kwota czynszu  netto – 250,00,- /słownie: dwieście pięćdziesiąt zł  00/100/

7. Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu  zaoferuje cenę wywoławczą.

9. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informację można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Szczurowej w pok. 45 lub telefonicznie pod numerem 014 671 4763 lub 014 671 4098

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa, 14.09.2009r.