2009-08-12
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg transportu rolnego

Numer ogłoszenia w BZP : 276250 - 2009; data zamieszczenia: 12.08.2009 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg transportu rolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Remont dróg transportu rolnego:
1) Dąbrówka Morska - Dwór - Dąbrówka Mała
2) Strzelce Wielkie w Kierunku Solaka
3) Niedzieliska - Góry
4) Górka - Strzelce Małe

2. Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z klińca kamiennego gr. 10 cm.
2) wykonanie górnej warstwy podbudowy z klińca kamiennego gr. 4 cm.
3) wykonanie koryta Szczegółowy zakres prac określono w tabelach elementów rozliczeniowych załączonych do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych oraz udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji...

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób wykonujących zamówienie, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób - jeżeli dotyczy, kosztorys ofertowy, formularz ofertowy, szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ..

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego w godzinach pracy urzędu.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa. pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Dokumenty do pobrania

12.08.2009r., U.G. Szczurowa