2009-08-05
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w 2009 r.
Numer ogłoszenia w BZP: 267382 - 2009; data zamieszczenia: 05.08.2009I.

1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w 2009 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w 2009

r. 1) Dołęga na Tabora 2) Uście Solne - Stare Niedary K 250537 3) Rajsko do Wałów Uszewki 4) Strzelce Wielkie Michala K 250540 5) Strzelce Wielkie na Daniela 6) Górka -Kopacze Wielkie K 250512 7) Rząchowa centrum na Kozika 2. Zakres prac obejmuje: 1) wzmocnienie istniejącej podbudowy przy uŜyciu tłucznia kamiennego 2) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej 3) utwardzenie poboczy warstwą z tłucznia kamiennego szczegółowy zakres dla poszczególnej drogi obejmują dołączone do SIWZ tabele elementów rozliczeniowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych oraz udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób wykonujących zamówienie, pełnomocnictwo - jeŜeli dotyczy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób - jeŜeli dotyczy, kosztorys ofertowy, formularz ofertowy, szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Gminy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul Lwowska 2, 32-820

Szczurowa, pok. nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

05.08.2009r., U.G. Szczurowa