2009-07-18
Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony - Remont remizy OSP w Szczurowej

Remont remizy OSP w Szczurowej 
Numer ogłoszenia w BZP: 243620 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,  woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont remizy OSP w Szczurowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty remontowe m. in.: malowanie ok. 1010 m2, flizowanie, ok. 32 m2, renowacja parkietu ok. 66m2, wymiana okien, wymiana pieca i podgrzewacza wody 1 szt. szczegółowy wykaz zał. do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5, 45.45.30.00-7, 45.42.11.32-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą barć udział wykonanwcy spełniający warunki określone art. 22 prawa zamówień publicznych oraz udzielą 36 m-cy gwarancji. Sposób oceny nastąpi w systemie spełnia/niespełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy, wykaz niezbędnych osób, oświadczenie o spełnieniu warynków udzialu w postępowaniu, kosztorys ofertowy, szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania ofert: 07.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

17.07.2009r., U.G. Szczurowa