2009-07-06
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup materiałów na remont chodników przy drogach powiatowych 
Numer ogłoszenia w BZP: 224840 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup materiałów na remont chodników przy drogach powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa m.in: kostki brukowej 245 m2, cementu 13 t, obrzeży betonowych 438 mb,krawężników 500 mb, mieszanki betonowej oraz inne materiały. szczegółowy wykaz wszystkich materialów zawarto w zał. do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 14.21.20.00-0, 14.21.10.00-3, 44.11.36.00-1, 44.11.40.00-2, 45.23.32.22-1, 44.11.12.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postepowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru lub o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, formularz ofertowy, formularz z zestawieniem i ceną materiałów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Dokumenty do pobrania

06.07.2009r., U.G. Szczurowa