2009-05-26
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczurowa

Numer ogłoszenia w BZP: 166508 - 2009; data zamieszczenia: 26.05.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczurowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Szczurowa w roku szkolnym 2009/2010, dzienna trasa wynosi ok. 274 km..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki art. 22 prawa zamówień publicznych oraz wymogi SIWZ. Ocena nastąpi na podstawie kryterium spełnia/niespełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaiu, aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodrczej, certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, licencje na krajowy drogowy przewóz osób autobusem, wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia autobusów - jeŜeli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeżeli dotyczy,wykaz usług, formularz ofertowy. Szczegółowy wykaz dokumentów określono w rozdziale IV SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina  08:45, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820
Szczurowa, pok. 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa, 26.05.2009r.