2004-04-14
Zamówienia publiczne / Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. Zamawiający

Gmina Szczurowa,
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 2
tel.(014) 671 4763, fax 671 4505

strona internetowa www.szczurowa.pl

Adres e-mail: ug@szczurowa.pl

II. Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
można nabyć w UG  pok. Nr.32 w godzinach urzędowania tj. od 800 do 1500

IV. Przedmiot zamówienia
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczurowej

V. Termin realizacji zamówienia do dnia 2004-05-28

VI. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena 100 %

VIII. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego UG Szczurowa, pok. Nr 20 (sekretariat) do dnia 29.04.2004 , godz. 9.00

IX. Termin związania  ofertą – 30 dni 

14 kwietnia 2004r. UG Szczurowa