2009-05-15
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy w Szczurowej zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi gminnej Niedzieliska Podszumin terenie gminy Szczurowa i Borzęcin”:  

1.została wybrana  oferta   Nr 3 :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
„DROMOST” S.A.
32-700 Bochnia
ul. Partyzantów 16 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 28.05.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy, chyba że w sposób obiektywny Wykonawca usprawiedliwi tą nieobecność.

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. W postępowaniu odrzucono 1 ofertę Wykonawcy:

POLDIM  Jakubowice sp. z o.o.
32-100 Proszowice
Jakubowice 77 

Uzasadnienie faktycznme: 

W  rozdziale VI.D.2 SIWZ  zamawiający  wskazał, iż Wykonawca winien dołączyć do oferty  kosztorys ofertowy oraz określił jakie elementy będą brane pod uwagę przy ocenie oferty.

W rozdziale X.2 SIWZ, zamawiający wskazał metodę sporządzenia kosztorysu: w przypadku robót elektrycznych metodą kalkulacji szczegółowej  zgodnie z rozporządzeniem  ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w prawie  metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

W ofercie Wykonawca dla robót elektrycznych  dołączył jedynie tabele, którą nazwał Kosztorysem ofertowym

Dokument ten jest sprzeczny z  wyżej przytoczonymi zapisami SIWZ. Nie zawiera wyceny szczegółowej, ani nawet wyceny poszczególnych pozycji. Zamawiający przewidział w umowie rozliczenie kosztorysowe, które w tym przypadku nie jest  możliwe.

Zamawiający nie jest też w stanie uznać tej sytuacji jako  omyłkę, którą można poprawić na podstawie  art. 87 ust. 2  pkt 3 prawa zamówień publicznych, ponieważ musiałby za Wykonawcę sporządzić kosztorys ofertowy dla tej części zamówienia. 

Podstawa prawna: art.  89 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.Nr Oferty

Nazwa oferenta

CenaLiczba pkt 
w kryteriu
Cena
1.   1Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka z o.o
32-800 Brzesko  ul. Przemysłowa 18
415 058,71 zł88,12
23Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A. 32-700 Bochnia
ul. Partyzantów 16
365 770,23 zł      100,00

Szczurowa - 2009-05-15 

U.G. Szczurowa, 15.05.2009r.