2009-05-14
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej w Rząchowej - II etap

Numer ogłoszenia w BZP: 148440 - 2009; data zamieszczenia: 14.05.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej w Rząchowej - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: termomodernizacji ok. 120 m2, wykonanie sufitu podwieszanego ok. 75 m2, malowanie ok. 150 m2, połoŜenie płytek ceramicznych ok. 60 ma, zamontowanie osprzęty elektrycznego, oraz innych drobnych robót ogólnobudowlanych szczegółowo wykazanych w przedmiarach robót zał. do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.50.00-8, 71.35.50.00-1, 71.31.43.30-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy musz spełniać warunki określone w art 22 prawa zamówień publicznych, udzielić conajmnie 36 m-cy gwarancji. Ocena będzie dokonywana na podstawie złoŜonych dokumentów w systemie spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 pzp, pełnomocnictwo gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, uprawnienia kierownika budowy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób - jeŜeli dotyczy, ponadto naleŜy złoŜyć: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, szczegółowy wykaz dokumentów zamieszczono w rozdz. IV SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy

Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - w godzinach pracy urzędu.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, sekretariat (pok. 20).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

U.G. Szczurowa, 14.05.2009r.