2009-04-23
Zamówienia publiczne / Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE

o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: „REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. NAWRÓCENIA ŚW PAWŁA W UŚCIU SOLNYM”

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Nawrócenia Św. Pawła w Uściu Solnym informuje że w przedmiotowym postępowaniu: 

1.Została wybrana  oferta Wykonawcy:  
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE GRZEGORZ DZIEDZIC
UL. KOŚCIUSZKI 55
33-100 TARNÓW 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę: 357554,53 PLN

Z wykonawcą zostanie spisana umowa  06.05.2009 roku

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z:

Proboszczem Parafii  Ks. mgr ALBERTEM URBAŚEM

2.W postępowaniu  odrzucono oferty następujących Wykonawców:  

a/ ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY LUCYNA WYGODA
UL. SOLNA GÓRA 30/1
32-700 BOCHNIA

Uzasadnienie:

Do oferty dołączono kosztorys w formie uproszczonej.

Do oferty winien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  

b/ SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „RESMET”
UL. KACZKOWSKIEGO 7
33-100 TARNÓW

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty w pkt. 7, zamieszcza informację o wykonaniu całości zadania siłami własnymi, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, który polega na zawieraniu umów z Podwykonawcami /Rzemieślnikami prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek i we własnym imieniu, będącymi członkami Spółdzielni/.

Fakt ten wynika z dołączonego aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 2009-01-05, Działu 3, Rubryki 1 – Przedmiot działalności, pkt. 3 oraz 4.

Fakt ten wynika również z załączonego do oferty odpisu Uchwały Nr 9 Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „RESMET” z dnia 2004-06-07.

Sytuacja powyższa uniemożliwiałaby zawarcie prawnie skutecznej umowy, z uwagi na brak wskazania w ofercie zakresu robót które Oferent zamierza powierzyć Podwykonawcy, mogącemu wykonać przedmiot przetargu w oparciu o złożoną ofertę i umowę zawartą ze Spółdzielnią. 

Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  

3.Streszczenie  oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr ofertyNazwa wykonawcycenaIlość uzyskanych punktów
1ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I GAZOWYCH JERZY PYCIAK

UL. PROSZÓWKI 5

32-700 BOCHNIA

363 899,67 98,26
3.USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE GRZEGORZ DZIEDZIC

UL. KOŚCIUSZKI 55

33-100 TARNÓW

357554,53100,00
5MAŁOPOLSKIE BIURO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI „KRAK – INWEST”

SP. Z O.O.

UL. GROMADY GRUDZIĄŻ 20

30-657 KRAKÓW

395002,5690,52
6F.H.U. „BUDOMAT” INŻ. HENRYK MATRAS

UL.TARNOWSKA 2

32-830 WOJNICZ

526661,8167,89
Uście Solne 2009-04-24