2009-04-20
Zamówienia publiczne / Remont drogi gminnej Niedzieliska-Podszumin na terenie gminy Szczurowa i Borzęcin

Numer ogłoszenia w BZP: 112420 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Szczurowa ,
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
woj.
małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Niedzieliska-Podszumin na terenie gminy Szczurowa i Borzęcin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont 1850 mb drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie poboczy i wykonanie oświetlenia ulicznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.23.14.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąść udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 prawa zamóweiń publicznych, ocena warunków nastąpi w systemie spełnia/niespełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy,jeŜeli dotyczy: pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy
Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820
Szczurowa, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania

20.04.2009r., U.G. Szczurowa