2009-04-08
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

W/G ROZDZIELNIKA     

Nz. U.G.I.- 341/5/09            Szczurowa, dn.08.04.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi” została wybrana  oferta  

Nr 1 : Przedsiębiorstwo Robót drogowych i Mostowych „DROMOST”
S.A. 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16  

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy  ani nie odrzucono żadnej oferty.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nr

Oferty

Nazwa oferenta

CenaLiczba pkt

w kryterium

Cena

1.   1Przedsiębiorstwo Robót drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A. 32-700 Bochnia
ul. Partyzantów 16
330 591,70100,00
  22Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka z o.o
32-800 Brzesko  ul. Przemysłowa 18
334 554,3498,81
  3.3POLDIM Jakubowice Spółka z o.o 32-100 Proszowice340 521,5897,08
 
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 20.04.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

Z poważaniem : 

Otrzymują:
1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
1 x  Portal  internetowy
1 x a/a 

08.04.2009r., U.G. Szczurowa