2009-04-01
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa masy mineralno-asfaltowej

Dostawa masy mineralno-asfaltowej 
Numer ogłoszenia w BZP : 86164 - 2009; data zamieszczenia: 01.04.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masy mineralno-asfaltowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 140 ton masy mineralno-asfaltowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą bać udział wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu w BZP: 86164 - 2009 data 01.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
  • W ogłoszeniu jest: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 prawa zmówień publicznych.
  • W ogłoszeniu powinno być: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 mprawa zamówień publicznych oraz wskażą miejsce poboru masy w odległości do 35 km od m. Szczurowa liczone drogą dojazdu..


MODYFIKACJA nr I 

UG.I-341/6/2009                                                              Szczurowa – 2009-04-07 

Dot. postępowania: dostawa masy mineralno-asfaltowej

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje SIWZ na w/w zadanie.

Modyfikacji uległy następujące elementy: 

ROZDZIAŁ III pkt. 1  – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W pkt. 1 dodaje się pdp. 6)

6) wskażą miejsce poboru masy w odległości do 35 km. od m. Szczurowa liczone drogą dojazdu. 

Jednocześnie w formularzu ofertowym w punkcie: Inne informacje Wykonawcy należy wskazań miejsce poboru masy - podając pełny adres. 

W związku z powyższą zmianą zamawiający dokonał stosownej

01.04.2009r., U.G. Szczurowa