2009-03-16
Zamówienia publiczne / Parafia Uście Solne - Remont Zabytkowego Kościoła

 

Dokumenty do pobrania - ogłoszenie 
Dokumenty do pobrania - projekt
Dokumenty do pobrania - załączniki


MODYFIKACJA nr I 

Uście Solne - 2009-03-17 

Dot. postępowania: REMONR ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW MAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA W UŚCIU SOLNYM.

Parafia Uście Solne  modyfikuje SIWZ na w/w zadanie, modyfikacji uległy  elementy zał. nr 4 do SIWZ  : szczegółowa specyfikacja  wraz z przedmiarem.

Zmodyfikowano treść poz. 17 i 18 przedmiaru (strona 5):

- nowe zmodyfikowane brzmienie opisu  pozycji 17:

Chodniki z kostki granitowej grubości 6 cm w kolorze szaro-piskowym, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniające piaskiem – 136,30 m x 0,50 m = 68,15

- nowe zmodyfikowane  brzmienie opisu poz. 18

Chodniki z kostki granitowej grubości 6 cm w kolorze szaro-piskowym, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniające piaskiem – wykonanie  podjazdu z kostki granitowej  - 5,50m x 1,50m = 8,25 m2 

Pozostałe elementy pozycji tj, przedmiary, mnożniki, robocizna łącznie pozostają bez zmian. 
 

           Z poważaniem 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2.
portal Zamawiającego
3.
a/a. 


MODYFIKACJA nr II 

Uście Solne - 2009-03-20 

Dot. postępowania: REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA W UŚCIU SOLNYM.

Parafia Uście Solne modyfikuje SIWZ na w/w zadanie, modyfikacji uległy elementy zał. nr 4 do SIWZ: szczegółowa specyfikacja  wraz z przedmiarem.

Zmodyfikowano treść pkt. 4 (strona 4), poz. 17 (strona 5) i pkt. 9 (strona 12) przedmiaru: 
- nowe zmodyfikowane brzmienie pkt. 4:

4. Wykonanie opaski z grysu białego do lastrika śr. 8-12 mm wokół fundamentów kościoła

- nowe zmodyfikowane brzmienie opisu pozycji 17:

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia wykonania opaski z grysu białego do lastrika śr. 8-12 mm wokół fundamentu kościoła – 136,30 m x 0,50 m = 68,15; Robocizna łącznie r-g 0,1880; 7729 Grys do lastrika biały śr. 8-12 mm t 0,1484; Materiały pomocnicze 0,50%

- nowe zmodyfikowane  brzmienie pkt. 9

9. Wykonanie chodnika z kostki granitowej drobnej w kolorze szaro-piaskowym wokół kościoła 

Pozostałe elementy pozycji tj, przedmiary, mnożniki pozostają bez zmian. 

           Z poważaniem 

Otrzymują:
------------------
1.  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. portal Zamawiającego
3. a/a. 

16.03.2009r., Uście Solne