2009-03-13
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg

Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Numer ogłoszenia w BZP : 62292 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa , ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi: Rylowej:

1) Górka Sekółki K 250514
2) Rudy Rysie Błonie K 250522
3) Niedzieliska Wisowatki Góry K 250516
4) Wola Przemykowska - Natków do przepompowni K
250539

2. Zakres prac obejmuje:

1) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2)
wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą żużla wielkopiecowego
3)wzmocnienie pobocza warstwą żużla
wielkopiecowego
4) przebudowa przepustu śr. 40 cm z ruz żelbetowych 5) odmulenie istniejącego przepustu
śr. 60 cm. Łączna długość objęta remontem ok. 1,86 km.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone art. 22 prawa zamówień publicznych oraz udzielą conajmniej 36-miesięcznej gwarancji. Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych dokumentów w/g kryteriów spełnia/ nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, uprawnienia kierownika budowy, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT : najniższa cena.

IV.2.1) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy
Szczurowa,
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Dokumenty do pobrania


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  62292 - 2009 data 13.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, tel. 014 6714763.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi: Rylowej: 1) Górka Sekółki K 250514 2) Rudy Rysie Błonie K 250522 3) Niedzieliska Wisowatki Góry K 250516 4) Wola Przemykowska - Natków do przepompowni K 250539 2. Zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 2) wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą żużla wielkopiecowego 3)wzmocnienie pobocza warstwą żużla wielkopiecowego 4) przebudowa przepustu śr. 40 cm z ruz żelbetowych 5) odmulenie istniejącego przepustu śr. 60 cm. Łączna długość objęta remontem ok. 1,86 km..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi: 1) Górka Sekółki K 250514 2) Rudy Rysie Błonie K 250522 3) Niedzieliska Wisowatki Góry K 250516 4) Wola Przemykowska - Natków do przepompowni K 250539 2. Zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 2) wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą żużla wielkopiecowego 3)wzmocnienie pobocza warstwą żużla wielkopiecowego 4) przebudowa przepustu śr. 40 cm z ruz żelbetowych 5) odmulenie istniejącego przepustu śr. 60 cm. Łączna długość objęta remontem ok. 1,86 km..


MODYFIKACJA nr I 

UG.I-341/5/2009                                                                Szczurowa – 2009-03-17 

Dot. postępowania: Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi.

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje SIWZ na w/w zadanie.

Modyfikacji uległy następujące elementy: 

ROZDZIAŁ I pkt. 1  – Opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowana treść rozdz. I   pkt 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi:

  1. Górka Sekółki K 250514
  2. Rudy Rysie Błonie K 250522
  3. Niedzieliska Wisowatki Góry K 250516
  4. Wola Przemykowska – Natków do przepompowni K 250539

W związku z powyższą zmianą zamawiający dokonał stosownej korekty ogłoszenia. 

13.03.2009r., U.G. Szczurowa