2009-03-12
Zamówienia publiczne / Budowa hali w Zaborowie - Informacja o rozstrzygnięciu protestów

          wg rozdzielnika
          ----------------------

UG.I-341/1/2009                                                              Szczurowa – 2009-03-12 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  Budowa hali sportowej w Zaborowie– informacja o  rozstrzygnięciu protestów 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że:

1. W przedmiotowym postępowaniu  w dniu  2009-03-04 wpłynęły 2 protesty.

2. W dniu  06.03.2009 r Zamawiający poinformował Wykonawców o protestach i wezwał ich do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu.

3. W dniu 09.03.2009 roku  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM sp. z  o.o. z siedzibą 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza1 złożyło  pismo w którym przyłączyło się do protestu  złożonego przez firmę SAMSON sp. z o.o. z siedzibą:

33- 100 Tarnów, ul. Spokojna 22.  

4. W dniu 12.03.2009  zamawiający  rozstrzygnął protesty. 
Poniżej informacja o sposobie rozstrzygnięciu protestów: 

1. Protest wniesiony przez  Firmę Projektowo Budowlaną Legutki i Krasoń Sp. j.  31-216 Kraków, ul. Syreny 7   -  Zamawiający odrzuca protest w całości. 

Uzasadnienie:  Odnośnie poz. 44 i 45  -  materiały dokładnie określono w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 03.02.2009.

W związku z powstałymi wątpliwościami Wykonawcy i skierowanym zapytaniem, zamawiający dokładnie sprecyzował jaki materiał winien być zastosowany w danej pozycji – zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. X pkt. 2. 1): zakres robót , który jest  podstawą do określenia ceny, musi być zgodny  z zakresami określonymi w przedmiarach robót, zamawiający w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy doprecyzował  jakie materiały winny być użyte.

Odnosząc się do określenia  materiałów  zamawiający uprzejmie informuje, że: ŻWIR to okruchowa skała osadowa o luĽnej postaci, złożona z otoczaków o średnicy większej niż 2 mm - nawet do kilku cm. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 80 mm. Żwir może być pochodzenia morskiego, rzecznego, jeziornego.

POSPÓŁKA to mieszanina piasku i żwiru.

Stosuje się w zależności od potrzeb technologicznych, różne stopnie zagęszczenia itp. 

Odnośnie poz. 78 i 81- zamawiający określił jaki materiał winien być wykorzystany – nie dostosowano się do  rozdz. X. 2. 1) SIWZ 

Odnośnie poz. 79 i 80 - ciężar a tym samym twardość/ jest bardzo istotnym parametrem:

a/ ze względu na miejsce zastosowania-czy ułożona luzem, czy też pod wylewki- twarda.

b/ od tego parametru istotnie zależy jego cena co może mieć znaczenie przy składaniu oferty.
- nie dostosowano się do  rozdz. X. 2. 1) SIWZ 

Odnośnie poz. 124,125,168,169 analogicznie jak poz. 44 i 45 

Odnośnie poz. 131 i 132 – Wykonawca nie wycenił pełnego zakresu prac.  Sugerowana przez Wykonawcę poprawa błędu w konsekwencji doprowadziłaby do zmiany ceny oferty. Zasady  poprawy omyłek rachunkowych zamawiający określił w  pkt. XI SIWZ. Katalog nie zawiera  korekt krotności. Ponadto taki tok postępowania sugeruje, że wykonawca może przyjmować do wyceny dowolne ilości, z czym Zamawiajmy absolutnie nie może się zgodzić – nie dostosowano się do rozdz. X pkt. 2.1 SIWZ. 

Odnośnie poz. 157/15.3 – analogicznie jak wyżej wykonawca nie wycenił pełnego zakresu prac, a proponowane korekty prowadzą do zmiany ceny.

Użycie rusztowań nie jest tylko „problemem Wykonawcy”, Inwestor w SIWZ żąda wykonania dzieła zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym BHP. 

Poz. 172,173 – obrzeże to zupełnie inny materiał niż palisada i to jeszcze o dwóch różnych wysokościach.

Wykonawca wycenił inny rodzaj prac i inny sposób wykonania zamówienia. Załącznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy który w tym przypadku różni się od przedmiaru, a więc umowa zostałaby zawarta na innych warunkach jak to określono w postępowaniu.
-  nie dostosowano się do  rozdz. X. 2. 1) SIWZ 

Reasumując należy wskazać, iż przytoczony przez Wykonawcę art. 87 ust. 2 pkt. 3 prawa zamówień publicznych rzeczywiście dopuszcza poprawę omyłek  nie powodujących istotnych zmian w treści  oferty, jednak  w przypadku oferty  Wykonawcy protestującego te korekty mają wpływ na zmianę ceny. Wykonawca pozostawił sobie zbyt dużą dowolność,  w postępowaniu zostało przyjęte rozliczenie kosztorysowe, co w przypadku Wykonawcy protestującego nie byłoby możliwe.

Oferta wykonawcy  nie odpowiada treści SIWZ, a w szczególności rozdz. X pkt. 2.1.

Argument, iż Wykonawca  akceptując  SIWZ  wyraża  wolę zawarcia umowy  na warunkach  tam określonych w tym konkretnym przypadku nie może mieć zastosowania gdyż w kosztorysie będącym podstawą do rozliczenia,  Wykonawca  proponuje inne rozwiązania i inne ilości w stosunku do SIWZ.  

2. Protest wniesiony przez: SAMSON sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów. 

- Zamawiający  uwzględnia  protest w części odrzucenia oferty  Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego MATEO, Józef Firmuga: 33-100 Tarnów ul. Lwowska 134A  dot.  nie zastosowania krotności w poz. 5.59,  6.98, 11.171, 11.175. 

- Zamawiający odrzuca protest w części dot.  wykluczenia Wykonawcy uznając budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym  za budynek wyczerpujący przesłanki dla budynku użyteczności publicznej, gdyż zawiera on elementy biurowe i socjalne.
Ponadto  Zamawiający nie ma podstaw do podważania  kompetencji osoby podpisującej referencje. 

- Zamawiający uwzględnia protest  w części dot. dopuszczenia  oferty Protestującego jako spełniającej  warunki udziału w postępowaniu.

W poz. 24.115  kosztorysu ofertowego Wykonawca ujął: Kratkę wentylacyjną + wentylator. 

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert Wykonawców:
- Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego MATEO 
Józef Firmuga, 
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 134A 

-  SAMSON sp. z o.o. 
33-100 Tarnów
ul. Spokojna 22

w zakresie uznanym w proteście. 

Po dokonaniu oceny Zamawiający informuje że: 

1.   Została wybrana  oferta Wykonawcy:

SAMSON sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Spokojna 22

Z wykonawcą zostanie spisana umowa  23.03.2009 roku

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Teresą Sznajder 

2. Została odrzucona oferta Wykonawcy
Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego MATEO

Józef Firmuga,
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 134A 

Uzasadnienie faktyczne podano w rozstrzygnięciu protestu.
Podstawa prawna -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

3. Streszczenie  oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr ofertyNazwa wykonawcycenaIlość uzyskanych punktów
1.SAMSON sp. z o.o. 
33-100 Tarnów
ul. Spokojna 22
1.854.400,00100
8Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
ŁĘGPRZEM  sp. z o.o.
Ul. Ciepłownicza 1
31-587 Kraków
2.198.212,9884,36
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w związku z wnioskiem  Zamawiającego z dnia  02.03.2009r dot.  przedłużenia terminu związania ofertą, zgodę na przedłużenie związania ofertą wraz z przedłużeniem terminu wadium złożyli następujący wykonawcy:
 1. PBUH MATEO – Tarnów
 2. SAMSON -  Tarnów
 3. FPB LEGUTKI i KRASOŃ – Kraków
 4. ŁĘGPRZEM – Kraków

W związku z czym uczestnikami postępowania pozostali w/w Wykonawcy, oferty pozostałych wykonawców nie zostały zabezpieczone wadium na przedłużony okres. 

Z   poważaniem 

Otrzymują:
--------------

 1. Wykonawcy którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
 2. a/a.
13.03.2009r., U.G. Szczurowa